Jun

21 2023

CJF AGM + Shem Tov Awards

7:00PM - 9:00PM  

Calgary Jewish Federation's AGM + Community Shem Tov Awards